گام به گام عملی دوستی و انس با روح یک شهید شهرستان ایرانشهر 150شهید تقدیم نظام مقدس اسلامی ایران کرده است
سفارش تبلیغ
صبا

خدای من ! آهوی دل آرزومندم را در پنجه ی یاس گرفتار مخواه

خدای من ! لحظه ای غیبت امید و آرزو را در کلاس دلم تاب ندارم ، ان ها را پشت در کلاس دلم به انتظار مگذار

خدایا ! بر شناسنامه ی دلم مهر نا امیدی مزن

خدایا ! کبوتر دل با بال های امید به تو مجال پرواز دارد ، بال هایش را شکسته مخواه

خدای من ! نگین زیبای